Tiếng Anh Tiếng Việt

Hệ thống lấy ý kiến cổ đông SHB online

Quý cổ đông đã gửi ý kiến thành công.

Cảm ơn quý cổ đông đã gửi ý kiến biểu quyết cho SHB!